PRIMJER LOŠE PRAKSE: OPĆINA HADŽIĆI BEZ INTERESA ZA UNPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana“ vršili monitoring

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana“ vršili monitoring rada institucija lokalnih samouprava u 15 gradova/općina širom Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave sprovodili aktivnosti na podizanju svijesti o aktualnim problemima i kao proizvod toga kreirali inicijative kao moguća rješenja tih problema.

Vrijedi istaknuti da je saradnja sa lokalnim samoupravama bila na zadovoljavajućem nivou, a kao negativan primjer istaknuli bismo predstavnike/ce Općine Hadžići koji nisu izrazili spremnost na saradnju u kontekstu transprentnosti i spremnost na zajedničku realizaciju aktivnosti koje bi bile usmjerene na unapređenje života građana u Općini Hadžići.

Između ostalog, izdvajamo nemogućnost pristupa zapisnicima sa sjednica općinskog vijeća, nemogućnost prisustva sjednicama općinskog vijeća, a povrh svega iznenađuje činjenica da predstavnici vlasti nisu iskazali zainteresovanost za učešće na događaju koji je imao za cilj promovisati perspektive zapošljavanja i pokretanja vlastitog biznisa u Općini Hadžići.

Transparentnost je jedna od osnova demokratskog društva, a informacije od javnog značaja moraju biti dostupne građanima kako bi se na vrijeme informisali o radu njihovih izabranih predstavnika. Onemogućavanje dvosmjerne komunikacije i nezainteresovanost za problema građana dovode do narušavanja osnovnih principa na kojima počivaju demokratska društva.

CCI pozivaju predstavnike Općine Hadžići na uspostavljanje dobrih praksi i konačnu otvorenost ka građanima koja vodi ka transparentnosti i otvaranju dvosmjere komunikacije između lokalne vlasti i građana i civilnog društva. Uspješna komunikacija može rezultirati kvalitetnim rješenjima i incijativama što se postiglo u ostalim općinama s kojima je ostvarena saradnja.

Potcrtavamo da kvalitet života građana mora biti prioritet kod onih koji su ih birali jer se samo na taj način može graditi povjerenje u vlast i njen kredibilitet u očima javnosti.