Predstavljeno istraživanje “Zadovoljstvo građana kvalitetom života u opštini Teslić”

Provedeno istraživanje je pokazalo da najveći uticaj na objektivni kvalitet života koji za opštinu Teslić iznosi 6,4 od

Provedeno istraživanje je pokazalo da najveći uticaj na objektivni kvalitet života koji za opštinu Teslić iznosi 6,4 od maskimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, sport i tehnologija.

Među dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 4,7 gdje je posmatran kvalitet usluga opštinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te da li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri obezbjeđuje osnovne potrebe i prava građana. Zatim kultura sa 4,7 i tu je posmatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture.

Indeks sreće i indeks zadovoljstva sopstevnim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utiču ocjenjeni su sa 7,9 odnosno 7,1.

Dodatno, prema mišljenju građana, najvažnija tri pitanja kojima bi trebalo Opština da dâ prioritet su: zdravstvo, saobraćajna povezanost, projekti podsticaja zapošljavanja.

Nalazi provedenog istraživanja biće predstavljeni i putem „Forum kandidata“, na kojem se očekuje učešće svih kandidata za načelnika Teslića, nakon čega bi kandidatati dobili priliku da odgovore kako da unaprijede stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, ali i od strane građana identifikovane kao prioritetne.

Pin It