Predstavljeno istraživanje “Zadovoljstvo građana kvalitetom života u općini Velika Kladuša”

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Velikoj Kladuši putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o “Zadovoljstvu građana

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Velikoj Kladuši putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u općini Velika Kladuša“ koje je urađeno tokom 2020. godine u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki”.

Ulični štand je imao za cilj da se kroz direktnu komunikaciju sa građanima predstave rezultati istraživanja o kvalitetu života koje su Centri Civilnih Inicijativa po europskoj metodologiji u tekućoj godini sproveli u Velikoj Kladuši.

„Provođenjem studije o kvaliteti života građana daje se presjek trenutne situacije u okviru raznih oblasti života kao i načinu na koji se ljudi ophode prema istima. Ovakav pristup omogućava značajan doprinos društvenoj politici, identifikujući potrebe i manjkavosti brojnih područja kvaliteta života, i otkrivajući u kom pravcu treba da bude usmjeren rad lokalnih institucija vlasti.“- izjavio je Željko Ninković, ispred CCI.

Provedeno istraživanje je pokazalo da najveći uticaj na objektivni kvalitet života koji za općinu Velika Kladuša iznosi 6,6 od maskimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, sport i tehnologija.

Među dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 3,6 gdje je posmatran kvalitet usluga opštinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te da li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri obezbjeđuje osnovne potrebe i prava građana. Potom bezbjednost koja je dobila ocjenu 3 od maksimalnih 10, pod kojom je istraženo da li se građani osjećaju bezbjedno tokom šetnje noću.

Zatim kultura sa 4,1 i tu je posmatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture.

Indeks sreće i indeks zadovoljstva sopstevnim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utiču ocjenjeni su sa visokih 8,5 odnosno 7,6.

Dodatno, prema mišljenju građana, najvažnija tri pitanja kojima bi trebalo Općina da dâ prioritet su: projekti poticanja zapošljavanju, putna infrastruktura i socijalna zaštita.

Nalazi provedenog istraživanja biće predstavljeni i putem „Forum kandidata“, na kojem se očekuje učešće svih pozvanih kandidata za načelnika Velike Kladuše, nakon čega bi kandidatati dobili priliku da odgovore kako da unaprijede stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, ali i od strane građana identifikovane kao prioritetne.

Pin It