Predstavljeno istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u opštini Kozarska Dubica”

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Kozarskoj Dubici putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o “Zadovoljstvu građana

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Kozarskoj Dubici putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u opštini Kozarska Dubica“ koje je urađeno tokom 2020. godine u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki”.

Ulični štand je imao za cilj da se kroz direktnu komunikaciju sa građanima predstave rezultati istraživanja o kvalitetu života koje su Centri Civilnih Inicijativa po evropskoj metodologiji u tekućoj godini sproveli u Kozarskoj Dubici.

„Provođenjem studije o kvaliteti života građana daje se presjek trenutne situacije u okviru raznih oblasti života kao i načinu na koji se ljudi ophode prema istima. Ovakav pristup omogućava značajan doprinos društvenoj politici, identifikujući potrebe i manjkavosti brojnih područja kvaliteta života, i otkrivajući u kom pravcu treba da bude usmjeren rad lokalnih institucija vlasti.“- izjavio je Željko Ninković, ispred CCI.

Provedeno istraživanje je pokazalo da najveći uticaj na objektivni kvalitet života koji za opštinu Kozarska Dubica iznosi 6,8 od maskimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, sport i tehnologija.

Među dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 4,3 gdje je posmatran kvalitet usluga opštinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te da li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri obezbjeđuje osnovne potrebe i prava građana. Zatim kultura sa 5 i tu je posmatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture. Potom aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine 5,5.

Indeks sreće i indeks zadovoljstva sopstevnim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utiču ocjenjeni su sa 7,9 odnosno 7,2.

Dodatno, prema mišljenju građana, najvažnija tri pitanja kojima bi trebalo Opština da dâ prioritet su: projekti podsticaja zapošljavanja, zdravstvena zaštita i ulaganje u kulturu.

Nalazi provedenog istraživanja biće predstavljeni i putem „Forum kandidata“, na koji su pozvani svi kandidata za načelnika Kozarske Dubice, koji imaju priliku da odgovore kako da unaprijede stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, ali i od strane građana identifikovane kao prioritetne.

Pin It