POLA GODINE RADA OV HADŽIĆI: IZOSTALO POŠTIVANJE ZAKONSKIH ROKOVA; NEMA NI MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Hadžićima predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije u Hadžićima predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Hadžići za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima i propisima. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, na sjednici održanoj 31.12.2020. godine, konstituisano je Općinsko vijeće Hadžići u skladu sa propisanom dinamikom i Poslovnikom Općinskog vijeća Hadžići.

Na lokalnim izborima za Općinsko vijeće održanim 2020. godine u Općinsko vijeće Hadžići izabrano je 27 vijećnika, pri čemu u istom participira 7 političkih subjekata. Politički subjekat SDA osvojio je 12 mandata, NiP 8 mandata, Nezavisni blok (NB) 2 mandata, SDP BiH 2 mandata, Stranka za BIH (SBIH) 1 mandat, BPS 1 mandat i Platforma za progres 1 mandat.

Na prethodnim izborima, u Vijeće je ušlo 6 političkih partija, pri tome je SDA sa 14 mandata osvojila najviše vijećničkih mjesta, skoro 50%, dok su BPS, SBIH i DF osvojili po 3 mandata, a SDP i SBB po 2, s tim što DF i SBB, od nabrojanih političkih partija, nisu osvojili niti jedno mjesto u aktuelnom sazivu. S druge strane, 3 politička subjekta su u aktuelnom sazivu, postali parlamentarni, a to su NIP, Nezavisni blok i Platforma za progres. SDP je i ovom sazivu ostao na 2 mandata, dok je SBIH, sa 3 u prethodnom, smanjio broj mandata na 1. SDA je smanjila broj mandata za 2.

Na samom početku mandata, izabrani načelnik, Hamdo Ejubović, propustio je priliku da  svoje viđenje provođenja politike i zadatih ciljeva u naredne četiri godine prezentuje lokalnom parlamentu i cjelokupnoj javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku, statutarnu ili poslovničku obvezu, zbog visokog stepena odgovornosti kojeg podrazumijeva funkcija načelnika, isti potrebno predstaviti građanima i građankama.

Jedan od ključnih dokumenata za definisanje ciljeva i zadataka, te aktivnosti koje su planirane za implementaciju i efikasan rad lokalnog parlamenta je Program rada Vijeća. Međutim, Poslovnik Vijeća, koji tretira Program rada, ne propisuje decidno rokove za usvajanje ovog dokumenta, iako bi se u pravilu, trebao usvojiti prije početka godine na koju se odnosi. Vijeće je Program rada usvojilo 28.01.2021. godine na 3. redovnoj sjednici Vijeća. S obzirom na to da je Vijeće konstituisano krajem mjeseca decembra 2020. godine, ovaj dokument je donesen relativno brzo,  što je svakako pozitivan primjer, budući da je praksa nedonošenja ovog dokumenta u propisanom roku, ali i nakon izbora, relativno česta.

Analizom usvojenog Programa rada Općinskog vijeća Hadžići, utvrđena je 101 mjera koje su planirane za realizaciju u ovoj godini. Navedeni dokument u velikoj mjeri sadrži informacije, izvještaje, te odluke o imenovanjima i razrješenjima, ali i neke od mjera koje potencijalno mogu uticati na kvalitetu života građana u ovoj lokalnoj samoupravi, kao što je Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2021.-2025. godina. Osim što su se na dnevnim redovima sjednica Vijeća nalazile i razmatrale mjere koje su tretirale formalnosti poput obrazovanja radnih tijela, te drugih akata poput izvještaja i programa rada, odnosno početnih aktivnosti nakon započinjanja mandat, nisu se mogle utvrditi konkretne mjere od značaja za unapređenje kvalitete života građana Općine Hadžići.

Na održanim sjednicama Vijeća razmatrana je ukupno 101 mjera, koja je ujedno i usvojena. Od Programom rada planiranih mjera za usvajanje (njih 101), razmatrana je i usvojena 61 mjera, što predstavlja realizaciju od oko 60% od ukupnog broja planiranih mjera.

S druge strane, budžet, kao jedan od najvažnijih dokumenata, nije usvojen prema propisima Statuta Općine Hadžići, odnosno prije početka godine na koju se odnosi, tj. do 31.12.2020. godine, ali u najvećoj mjeri zbog kasno održanih izbora te nemogućnosti ranijeg konstituisanja vijeća. Umjesto budžeta, na 2. redovnoj sjednici održanoj 31.12.2020. godine, Općinsko vijeće je u skladu sa Statutom usvojilo Odluku o privremenom finansiranju u periodu od 01.01. – 31.03.2021. godine.

Međutim, nacrt Budžeta je utvrđen na 3. redovnoj sjednici, te je isti upućen na javnu raspravu, kako bi se svi relevantni subjekti i zainteresovani građani uključili te dali svoje prijedloge za eventualno unapređenje ovog dokumenta.

Potom, na 5. redovnoj sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, usvojen je prijedlog Budžeta, u iznosu od 13,145,071 KM, čime je prekršen Statut Općine Hadžići, u članu 112., koji propisuje usvajanje Budžeta do 31.12.

Skoro polovina budžetskih prihoda odnosi se na poreze, odnosno, uprihodovano je oko 2,3 miliona KM kroz neporeske prihode, dok se najveći preostali dio odnosi na kapitale potpore, odnosno grantove u ukupnom iznosu od cca. 2,5 miliona KM.

Posmatra li se ekonomska klasifikacija, rashodovna strana budžeta, primijetno je da se najveći dio odnosi na kapitalne rashode, a potom i na plaće i naknade zaposlenih. Zatim, naredna najveća stavka odnosi se na tekuće grantove, ali i na kapitalne izdatke.

Dinamika rada Općinskog vijeća Hadžići je nešto manja u odnosu na prethodni mandat. Vijeće je održalo 7 sjednica, od čega je 1 konstituirajuća. Održane su 2 sjednice u decembru 2020. godine, te po jedna u svakom od prvih 6 mjeseci, izuzev mjesec aprila. Poslovnik Vijeća u članu 57. propisuje održavanje redovnih sjednica u pravilu jednom mjesečno. U prethodnom mandatu, Općinsko Vijeće Hadžići je u prvih 5 mjeseci od konstituisanja, održalo 8 redovnih sjednica, dok je u prvih 5 mjeseci aktuelnog mandata, održalo 4 redovne sjednice.

CCI su uputili Općinskom vijeću Hadžići preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu:

  • Vijeću se preporučuje da dokumente, od značaja za funkcionisanje ove lokalne sredine, predlaže, razmatra i usvaja u skladu sa propisanom dinamikom, i aktima. Program rada za narednu godinu, Vijeće treba da usvoji, u pravilu, prije početka godine na koju se odnosi. Iako u Poslovniku nije definisan precizan rok za usvajanje, kako bi se planovi i ciljevi za narednu godinu, efikasno pratili i izvršavali, isti je potrebno donijeti ranije. Dodatno, neophodno je izvršiti prilagodbu Poslovnika, u kontekstu vremenske odrednice usvajanja Programa rada.
  • Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu nije usvojen u zakonskom roku, odnosno do kraja 2020. godine. Bez obzira na kasno održavanje lokalnih izbora 2020. godine, preporučuje se Općinskom vijeću Hadžići da u skladu sa Statutom krene sa planiranjem budžeta za 2022. godinu kako bi isti bio usvojen u zakonskom roku.
  • Neophodno je da Vijeće na dnevnim redovima da uvrštava mjere koje bi mogle biti od značaja za unapređenje kvalitete života građana u Hadžićima.