POČETAK MANDATA GV LIVNO OBILJEŽEN POLITIČKIM NESUGLASICAMA; KASNO USVOJEN PROGRAM RADA IPAK SE BAVI PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA GRAĐANE

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije, u Livnu, predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije, u Livnu, predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Livna za period od  01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da su problemi oko imenovanja rukovodstva Gradskog vijeća Grada Livna koji su se u najvećoj mjeri odnosili na imenovanje predsjednika i dopredsjednika Gradskog vijeća onemogućili normalno funkcioniranje i rad ove institucije u prva dva mjeseca nakon objave službenih rezultata. Zbog problema oko imenovanja rukovodstva Gradskog vijeća, konstituirajuća sjednica je prekidana i nastavljana više puta, tako da su nakon pet pokušaja, konstituiranje završili tek 15.2.2021. godine. Na toj sjednici je izabrano rukovodstvo Gradskog vijeća dok su povjerenstva imenovana na 1. redovitoj sjednici održanoj 11.3.2021.godine.

Nakon provedenih lokalnih izbora krajem 2020. godine u Gradskom vijeću Grada Livna niti jedan politički subjekt nema natpolovičnu većinu. U odnosu na prethodni mandat, u Gradsko vijeće je izabran jedan politički subjekt više, međutim  svoj mandat nisu ponovile Hrvatska lista za Livno i Demokratska fronta. Nove stranke izabrane u Gradsko vijeće su HRS, ŽNL i SDP. Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) osvojila je 11 mandata, Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) 8 mandata, Hrvatska republikanska stranka (HRS) 4 mandata, Stranka demokratske akcije (SDA) 3 mandata, Županijska neovisna lista (ŽNL) 3 mandata i Socijaldemokratska partija (SDP) 2 mandata. Osam od 31 vijećnika/ca, tj. 24,8% ima ranije iskustvo u obnašanju ove odgovorne funkcije, a od 31 vijećnika/ca Gradskog vijeća Livna 8 je žena ili 26 %.

Krajem prosinca 2020. godine izvršena je primopredaja dužnosti gradonačelnika. Gradonačelnik se kratko obratio javnosti i u svom obraćanju dotakao se činjenice da postoje problemi ali ih nije naveo i obrazložio način kako će pristupiti njihovom rješavanju. Međutim, u izlaganju prigodom usvajanja Proračuna za 2021. godinu naglasio je kako će u svom budućem radu staviti naglasak na predškolstvo, školstvo, djecu, obrazovanje, potpore mladima i realizaciju infrastrukturnih projekata. Bez obzira na navedeno, zbog visokog stepena odgovornosti funkcije gradonačelnika, na početku mandata, potrebno je da gradonačenik predstavi javnosti ekspoze sa navedenim ciljevima za naredne četiri godine iako on ne predstavlja zakonsku obavezu.

Nemogućnost postizanja dogovora između političkih subjekata unutar Gradskog vijeća oko imenovanja rukovodstva odrazila se na dinamiku i ukupni rad ove institucije. Proračun Grada Livna za 2021. godinu nije usvojen sukladno Zakonu o Proračunu FBiH, do kraja 2020. godine. Naime, bilo je za očekivati kako će provođenje lokalnih izbora usporiti proces usvajanja ovog važnog dokumenta u većini jedinica lokalne samouprave ali se u događajima koji su uslijedili unutar ovog Gradskog vijeća nakon proglašenja službenih rezultata nije osjetila želja za brzom normalizacijom rada i postizanja zavidnih rezultata.

Konstituiranje Gradskog vijeća odrazilo se i na usvajanje Programa rada za 2021. godinu koji također nije usvojen sukladno propisima. Naime Poslovnikom o radu Gradskog vijeća utvrđeno je da se godišnji program rada za narednu usvaja do isteka tekuće godine što nije urađeno ni u ovom niti u prethodnom mandatu. Ono što je pohvalno za istaknuti je da ovogodišnji program rada nije obuhvatio mjere koje su usvojene u prvom kvartalu već se odnosi na razdoblje od travnja do prosinca ove godine.

Program rada za 2021. godinu obuhvatio je neke od važnih mjera za unapređenje kvalitete života građana Grada Livna. Od značajnijih mjera planiranih za realizaciju u ovoj godini su Odluka o sufinaciranju kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine i Odluka o raspisivanju izbora za Mjesne zajednice Grada Livna koji nisu održani zadnjih 10 godina. Programom rada planirano je održavanje pet tematskih sjednica koje tretiraju prioritetne probleme građana Livna: Gospodarenje i briga o divljim konjima; Zbrinjavanje pasa lutalica, postupanje sa izgubljenim i napuštenim životinjama; Buško jezero; Stanje okoliša (s naglaskom na gradsku deponiju Table i potencijalnu deponiju Korićina); Kanalizacijski sustav i pročistač voda, jonizator vode.

Gradsko vijeće Livna radi i na drugim važnim mjerema koje su od značaja za poboljšanje kvalitete života građana kao što su napravljeni prvi koraci ka usvajanju  Odluke o pristupu izrade strategije razvoja Grada Livna za period 2021. -2027. godine.

CCI upućuju Gradskom vijeću Grada Livna preporuke za unaprjeđenje njihovog rada u narednom periodu:

  • Dinamika rada Gradskog vijeća nije na zavidnoj razini. Neophodno je da Gradsko vijeće intenzivira svoj rad kako bi postiglo zapažene rezultate zasnovane na svom Programu rada za 2021. godinu.
  • Gradsko vijeće ima obvezu usvojiti svoj program rada za narednu godinu do isteka ove kalendarske godine kako je i propisano poslovnikom o radu i na taj način održi pozitivnu praksu iz prethodnih godina.
  • Proračun, najvažniji dokument lokalne samouprave, potrebno je u narednom periodu planirati na vrijeme, u skladu sa propisima, te usvojiti ga prije početka godine na koju se odnosi.
  • Planiranim tematskim sjednicama o kvalitetu života građana neophodno je otvoriti konstruktivan dijalog unutar Gradskog vijeća o prioritetnim problemima građana i izvesti zaključke kojima će se raditi na aktivnom rješavanju problema.
  • Planiranom izradom Strategije razvoja Grada Livna za period 2021. -2027. godine neophodno je obuhvatiti što više mjera i ideja za zaustavljanje iseljavanja građana sa područja Grada Livna što je zabilježeno kao jedan od najvećih problema, pogotovo kada se radi o mlađoj popuaciji.
Pin It