OSTVARENE PRETPOSTAVKE ZA POZITIVNE TRENDOVE I POTENCIJALNO UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Foča, u periodu 01.01.

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Skupštine Opštine Foča, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Utvrđeno je da je Konstituirajuća sjednica Skupštine Opštine Foča održana 13.01.2021. godine, u skladu sa propisanom dinamikom i Poslovnikom Skupštine Opštine Foča. Sastav Skupštine Opštine Foča je raznolik te je čini 25 odbornika, odnosno 9 politička subjekta te dva samostalna odbornika. U prethodnom mandatu Skupštinu je činilo 7 političkih partija, ali u aktuelnom mandatu, neke od njih nisu više parlamentarne ili su smanjile broj odborničnih mandata. Promjene su se desile u skupštini ali i u stranačkim strukturama – na prvoj sjednici dva odbornika nisu prihvatila mandate, i još dva odbornika su se odrekla mandata. Njih su zamijenili naredni odbornici, sa liste iz iste političke opcije, a jedna odbornica je preminula, čiji je mandat također preuzet. Dva odbornika su napustili svoje stranke, te skupštinsku djelatnost obavljaju kao samostalni odbornici.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada Skupštine Opštine Foča ustanovljeno je da je dinamika zasjedanja u skladu sa propisanom. Skupština je pored konstituirajuće sjednice, održala i 5 redovnih sjednica, te 1 posebnu, odnosno tematsku sjednicu. Ukupno je održano 7 sjednica, odnosno održano je 8 zasjedanja, s tim da je jedna sjednica imala nastavak.

Skupština Opštine Foče je održala posebnu sjednicu, razmatravši vrlo važne informacije koje se direktno tiču građana u ovoj lokalnoj sredini. Tačnije, razmatrane su Informacije o izgradnji malih hidroelektrana na slivu rijeke Bjelave i o stanju i izgradnji, regionalnih, magistralnih i drugih pristupnih puteva na području opštine Foča. Zaključeno je kako je potrebno da se obustavi davanje saglasnosti i odobrenja za postavljanje transportnih cjevovoda za mHE „Bjelava“, te konstatovano je da je potrebno što prije izvršiti sanaciju magistralnih puteve, te su pozvali i Vijeće ministara i JP „Putevi Republike Srpske“ da se aktivno uključe kako bi se ubrzale aktivnosti te sproveo nadzor nad radovima.

Rezultati monitoringa su pokazali da usvajanje budžeta Opštine Foča nije bilo u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS,  ali je isti relativno brzo usvojen, s obzirom na to da su održani prolongirani lokalni izbori, te da je skupština konstituisana u januaru. Nacrt Budžeta Opštine Foča utvrđen je 26.02.2021. godine, uz održanu javnu raspravu, a potom je i usvojen na 4. redovnoj sjednici, održanoj 31.03.2021. godine u iznosu od 12 miliona KM, što nije u skladu sa pomenutim zakonom, koji propisuje usvajanje budžeta do 15.12.

Međutim, pozitivan trend je kontinuirano povećanje budžeta. U prethodne četiri godine, budžet se kontinuirano povećavao. Od nepunih 10.9 miliona KM u 2018. godini, uz rebalans veći za skoro 650.000 KM, preko 2019. godine, na cca. 11.2 miliona KM (rebalans 11.5 miliona KM), te u 2020. godinu 11.99 miliona KM. Iako su prihodi smanjeni, budžet u 2021. godini, do sada je najveći usvojeni.

Monitoringom je utvrđeno da je Program rada usvojen relativno brzo, nakon konstituisanja skupštine, iako nije u skladu sa poslovnikom koji propisuje vremensku dinamiku usvajanja ovog dokumenta. Za nepunih 6 mjeseci, skoro 40% programa rada je usvojeno na sjednicama skupštine. Dinamika usvajanja mjera definisanih programom rada relativno je dobra. Od planiranih 111 mjera, koliko je utvrđeno programom rada, usvojeno je njih 43.

Skupština je usvojila i utvrdila dvije vrlo važne strategije, obje iz programa rada za ovu godinu. Radi se o Strategiji razvoja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Foča za period 2020. – 2029. godine koja predviđa kvalitetno održavanje putne infrastrukture, povećanje siguronosti u saobraćaju, te smanjenje negativnih štetnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu. Druga je Strategija razvoja socijalnog stanovanja opštine Foča za period 2021. – 2030. godine, u nacrtu, što uključuje unaprijeđenje postojećeg institucionalnog i zakonodavnog osnova socijalnog stanovanja u opštini Foča, te povećanje fonda stambenih jedinica socijalnog stanovanja u opštini Foča, kao i veću socijalnu sigurnost i kvalitetnije životne uslove porodičnim domaćinstvima.

Centri civilnih inicijativa su uputile institucijama opštine Foča preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: predlaganje, razmatranje i usvajanje dokumenata, od značaja za funkcionisanje ove lokalne sredine, u skladu sa propisanom dinamikom i aktima. Osim toga da Program rada za narednu godinu, Skupština usvoji u aktuelnoj, kako bi bio ispoštovan Poslovnik, te kako bi se planovi i ciljevi za narednu godinu, efikasno pratili i izvršavali. S obzirom na to da je 2020. godina bila izborna, preporučuje se razmatranje i usvajanje Budžeta, kao ključnog dokumenta, do kraja tekuće godine, kako to propisuje Zakon o budžetskim sistemima RS. Krajnje, Skupština treba na dnevnim redovima da uvrštava mjere koje bi mogle biti od značaja za unapređenje kvalitete života građana u Foči, iako je mnogo problema koji se odnose na gradnju hidrocentrala, te životnu sredinu i zagađenje.

Kompletan izvještaj monitoringa rada Skupštine Opštine Foča možete pronaći na linku.