OPĆINSKO VIJEĆE U VELIKOJ KLADUŠI KRŠI VLASTITE PROPISE I NEMA PROGRAM RADA, OPĆINSKI NAČELNIK SAMOSTALNO PROGLASIO BUDŽET

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Velike Kladuše, u periodu

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Velike Kladuše, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Općinsko vijeće Velike Kladuše je zakazalo konstituirajuću sjednicu na vrijeme 14.01.2021. godine, dan prije isteka roka od 30 dana, od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora. Ipak, sjednica je prekinuta, jer Vijeće nije usvojilo dnevni red. Konstituirajuća sjednica je nastavljena 28.01.2021. godine, kada su vijećnici izglasali dnevni red i formirali organe Općinskog vijeća u Velikoj Kladuši.

Većina u Općinskom vijeću je formirana od strane LS BiH (12), NiP(2) i DNZ BiH- Krajiška stranka (2).  Odnos između novoformirane većine u Općinskom vijeću nije idealan, pa se često dešavalo, da se ne mogu usaglasiti i da nema podrške i prohodnosti na sjednicama Vijeća za najvažnije akte, kao što su Budžet Velike Kladuše za 2021. godinu ili Program rada Općinskog vijeća u tekućoj godini. Lokalna vlast u Velikoj Kladuši funkcionira sa ozbiljnim problemima u obezbijeđivanju potrebne vijećničke podrške za protok materijala od Općinske uprave ka OV Velika Kladuša.

Kako bi predstavili najvažnija obećanja, poruke i mjere od važnosti za život građana u lokalnoj zajednici, praksa bi trebala biti da novoizabrani načelnik podnese ekspoze o svom budućem radu, ali novoizabrani načelnik Općine Velika Kladuša Fikret Abdić to nije uradio.

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom Bosne i Hercegovine postaje pravilo, a ne izuzetak. Poslovnik OV Velika Kladuša u članu 43. definira da Vijeće donosi, po pravilu Program rada za kalendarsku godinu. Kakvi odnosi vladaju na nivou OV Velika Kladuša govori i činjenica da Program rada nije usvojen ni na isteku prvih 6 mjeseci 2021. godine.

Prekršen je Poslovnik o radu OV Velika Kladuša, a Program rada je pred vijećnicima bio na petoj redovnoj sjednici, koja je održana 27.5.2021. godine i nije usvojen. OV Velika Kladuša, ulazi u drugu polovinu 2021. godine, radeći bez planskog akta, koji definiše najvažnije ciljeve i zadatke u radu lokalne zajednice.

Budžet Općine Velika Kladuša nije usvojen u prijedlogu na 3. redovnoj sjednici koja je održana 31.3.2021. godine. Budžet je proglasio općinski načelnik 2.4.2021. godine, u skladu sa Statutom Općine Velika Kladuša, koji u članu 120. definira: „Ukoliko Vijeće ne usvoji budžet do 31. marta tekuće budžetske godine, Općinski načelnik proglašava budžet koji stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

Ovogodišnji budžet, u odnosu na prethodni koji je iznosio 15.017.875. miliona KM, veći je u odnosu na budžet iz 2020. godine za 1,7 miliona KM, ali je neznatno manji u odnosu na budžet koji je usvojen 2018. godine.

Gotovo polovina budžetskih prihoda odnosi se na poreze, odnosno četvrtina istog, uprihodovana je kroz neporeske prihode. Ako posmatramo rashodovnu stranu budžeta, odnosno ekonomsku klasifikaciju, najveći dio budžeta odnosi se na rashode  po osnovu tekućih transfera i izdatke za nabavku stalnih sredstava. Na bruto plaće se izdvaja oko 20% budžetskih sredstava od ukupnih budžetskih rashoda.

Monitoringom je utvrđeno da do sada održanim zasjedanjima nisu identifikovane neke važnije mjere čijom realizacijom bi se unaprijedio kvalitet života građana. Na dnevnim redovima sjednica OV su se nalazile i razmatrale mjere koje su tretirale formalnosti poput uspostavljanja radnih tijela OV. Narušeni politički odnosi i zadovoljavanje sopstvenih političkih potreba, uz nestabilnu većinu u OV Velika Kladuša su u značajnoj mjeri uticali na činjenicu da pred vijećnicima nisu dolazile mjere bitne za građane.

Općinsko vijeće je u prethodnih šest mjeseci, održalo konstitutivnu sjednicu, završilo je rad na pet redovnih sjednica. Isti dan kada je završeno konstituiranje OV Velika Kladuša, održana je i prva vanredna sjednica OV. U junu mjesecu, tačnije 09.06.2021. godine, održana je tematska sjednica u vezi sa migrantskom krizom sa kojom je već dugo suočena Velika Kladuša. U ovom segmentu je ispoštovan i Poslovnik o radu OV Velika Kladuša, kojim je propisano u članu 46. da se sjednice održavaju najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće radi raspravljanja o pitanjim iz nadležnosti Vijeća.

Imajući u vidu nalaze monitoring izvještaja za prvu polovinu 2021.godine, preporuke Centara  civilnih inicijativa  su:

  • Općinskom vijeću se preporučuje da se bavi životnim problemima građana u značajno većoj mjeri, umjesto sveprisutne političke nestabilnosti u funkcionisanju i radu lokalne uprave.
  • Općinsko vijeće treba raditi u skladu sa svojim propisima, kao što je Poslovnik o radu Vijeća, kako bi se najvažniji akti usvajali na vrijeme.
  • Općinsko vijeće treba usvojiti program rada za period juli-decembar 2021. godine, jer je to jedini preostali period u kojem mogu planirati aktivnosti.
  • Budžet Općine Velika Kladuša treba biti pripremljen i usvojen u skladu sa propisima i najkasnije do kraja tekuće 2021. godine. Odgovornost je na nosiocima vlasti.
  • Općinsko vijeće treba kreirati Omladinsku politiku, dokument koji ne postoji u Velikoj Kladuši trenutno.
  • Općinski načelnik treba Općinskom vijeću predočiti plan rada za ovu i naredne godine, te podnijeti izvještaj o radu u prethodnoj godini.
  • Općina Velika Kladuša treba redovno ažurirati svoju veb stranicu, te na vidljivim mjestima postavljati zapisnike sa sjednica, važne programe, budžete i druge značajne akte.

Kompletan monitoring izvještaj možete pronaći na ovom linku – Monitoring izvještaj OPĆINA VELIKA KLADUŠA.