Na osnovu kojih kriterijuma lokalne zajednice dodjeljuju prostore na korištenje OCD?

U istraživanju Resursnog centra “Transparentnost i prakse lokalnih vlasti pri dodjeli javnih prostora, finansiranju i drugim oblicima saradnje

U istraživanju Resursnog centra “Transparentnost i prakse lokalnih vlasti pri dodjeli javnih prostora, finansiranju i drugim oblicima saradnje sa OCD” istaknuto je da većina opština u BiH ima javnih prostora na raspolaganju, postoje i evidencije istih iako nisu objavljene na web sajtovima, a znatan broj je ustupljen na korištenje OCD sa ili bez naknade.

Najveći broj opština koje su odgovorile da imaju kriterije, iste su prilično uopšteno propisale u različitim oblicima odluka o načinu i postupku dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija (garaža) kojima raspolažu.

S obzirom da većina opština nema propisane kriterije i da su neki propisani prilično oskudni u nastavku ćemo taksativno navesti više korisnih kriterija (pozitivni primjeri) kojima bi se lokalne vlasti mogle voditi prilikom dodjele prostora organizacijama civilnog društa. Sa tim u vezi registrovane organizacije civilnog društva bi uz prijavu za korištenje javnog prostora trebali priložiti osnovna dokumenta:

 • rješenje o upisu u Registar organizacija civilnog društva i statut organizacije
 • osnovne podatke o organizaciji s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja;

Pored pomenute dokumentacije podnosilac bi uz prijavu predočio i sljedeće informacije koje bi ujedno bili kriteriji za izbor najboljih OCD kojima prostor treba da bude dodjeljen:

 • dokaz/izjavu o broju godina aktivnog djelovanja organizacije potpisanu od strane ovlašćenog lica;
 • kopije ugovora o radu zaposlenih;
 • izjavu o broju članova organizacije potpisanu od strane ovlašćenog lica;
 • izjavu o broju volontera organizacije potpisanu od strane ovlašćenog lica;
 • kopije ugovora i izvještaja o realizaciji projekata na lokalnom nivou u protekle godinu/dvije godine;
 • kopije ugovora sa donatorom o ostvarenoj finansijskoj podršci za projekte (ukoliko je bilo podrške);
 • dokaz o javno objavljivanom godišnjem izvještaju o radu i finansijskim izvještajima na internet stranici i na drugi pogodan način;
 • ukoliko dvije ili više organizacije podnose prijavu za isti prostor, potrebno je dostaviti kopiju sporazuma o partnerstvu;
 • ukoliko je organizacija u prethodnom periodu koristila prostor za koji podnosi prijavu, dužna je to navesti u prijavi, kao i dokaze o eventualnom ulaganju u adaptaciju prostora.

Opširnije o ovoj, ali i drugim temama, na OVOM linku.

 

Pin It