Istraživanje o mjesnim zajednicama u BiH: Bez podrške političkih partija nemoguće postati dio rukovodstva MZ

Cilj projekta “Vocal-Local” kojeg realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kojeg je kreirano ovo istraživanje je promovisati

Cilj projekta “Vocal-Local” kojeg realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kojeg je kreirano ovo istraživanje je promovisati ulogu mjesnih zajednica i učešća građana u procesima odlučivanja na lokalnom nivou kroz izbore za savjete/vijeća mjesnih zajednica, te pokrenuti vraćanje mjesnih zajednica u ruke građana kroz depolitizaciju njihove uloge i jačanje građanskog aktivizma i organizovanja na lokalnom nivou.

Cilj je i formulisanje preporuka za unapređenja pojedinih segmenata rada savjeta/vijeća mjesnih zajednica, kao i da se donosioci na nivou lokalne samouprave upoznaju sa stanjem u mjesnim zajednicama.

Zakoni o lokalnoj samoupravi koji su na snazi u oba entiteta u Bosni i Hercegovini (BiH) predviđaju neposredno učešće građana u procesima donošenja odluka. U Republici Srpskoj (RS) kao oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi definisani su referendum, zbor građana, građanska inicijativa, mjesna zajednica, sati građana u skupštinama, te svi drugi oblici učešća koji su u skladu sa zakonom.

U Federaciji BiH (FBiH), Zakon o principima lokalne samouprave predviđa na jedinice lokalne samouprave mogu uvoditi bilo koje druge mehanizme participativne demokratije koji nisu zabranjeni zakonom. Postupak i procedure neposrednog odlučivanja građana uređuju se, pored ovog zakona, Statutom opštine/ općine/grada.
Svoje prijedloge građani mogu davati putem građanske inicijative, udruženja građana, nevladinih organizacija i na druge načine utvrđene Statutom. U FBiH, zakonom precizirani oblici neposrednog učešća su referendum, mjesni zbor građana i građanska inicijativa.

Uloga mjesnih zajednica, kao oblika udruživanja ljudi na lokalnom nivou, koji je građanima/građankama najbliži, je u BiH zapostavljen i sveden na minimum. Savjeti, odnosno vijeća mjesnih zajednica su uglavnom u potpunosti politizovani i predstavljaju instrument u rukama lidera političkih partija i (grado)načelnika opština/gradova.
Praktično je nemoguće da osoba koja nije u, najčešće vladajućoj, političkoj partiji i koja nema podršku od lokalnih političkih lidera uđe u rukovodstvo mjesne zajednice. Takođe, postoje i jedinice lokalne samouprave čijim statutima uopšte nije ni predviđen izbor u organe mjesnih zajednica, nego se izbor organa vrši u lokalnim parlamentima na osnovu izbornih rezultata na lokalnim izborima.

Svrha istraživanja o praksama u mjesnim zajednicama je da pruži informacije o strukturi savjeta/vijeća mjesnih zajednica i uticaju političkih partija na izbore članova savjeta/vijeća mjesnih zajednica. Istraživanje je potrebno kako bi se dobili precizni podaci o sastavu savjeta/vijeća u pogledu manje zastupljenih grupacija (mladi, žene), uslovima u kojima savjeti/ vijeća funkcionišu (opremljenost), kako su i koliko mjesne zajednice otvorene prema građanima i kako komuniciraju sa svojom bazom, kako se organizuju izbori u mjesnim zajednicama, kolika je izlaznost na izborima u mjesnim zajednicama, te o drugim sličnim pitanjima.

Kompletno istraživanje pročitajte na ovom linkuIstraživanje_Vocal Local_Analiza upitnika MZ

Pin It