GRADSKO VIJEĆE GORAŽDA TREBA DA RAZMATRA MJERE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE, ALI I DA POŠTUJE VLASTITE PROPISE

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Goražda, u periodu

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Goražda, u periodu 01.01. – 29.06.2021. Utvrđeno je da je Gradsko Vijeće Grada Goražda konstituisano u roku koji propisuje Poslovnik Gradskog vijeća, da se u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata konstituiše Vijeće, te da čak 10 političkih partija voljom građana participira u Gradskom vijeću Grada Goražda. Neke od njih su povećale, odnosno smanjile broj mandata, pet političkih partija je postalo parlamentarno, dok njih pet, koje su participirale u prethodnom mandatu, nisu dobile dovoljnu podršku kako bi imale najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću.

Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada gradske vlasti u Gradu Goraždu ustanovljeno je da je novoizabrani gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović, preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti koja podrazumijeva funkcija Gradonačelnika, isti je potrebno predstaviti javnosti, građanima općenito, kako bi se upoznali sa pravcima djelovanja i ciljevima u predstojećem mandatu novoizabranog gradonačelnika.

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom Bosne i Hercegovine postaje pravilo, a ne izuzetak. Gradsko vijeće Goražda već šest mjeseci radi bez utvrđenog plana, a Program rada Vijeća za 2021. godinu, koji je trebao biti usvojen do novembra prošle godine, nije razmatran na nekoj od održanih sjednica, čime je prekršen Poslovnik Gradskog vijeća Grada Goražde. Dodatno, najvažniji dokument, Budžet, nije usvojen u za to propisanom roku. Budžet Grada usvojen je 25.03.2021. godine, na tematskoj sjednici, čime je prekršen član 84. Statuta Grada Goražde, koji propisuje da se Budžet za narednu godinu usvaja do 31.12. tekuće godine. Pri tome, osim Statuta, nije ispoštovan ni budžetski kalendar, koji je usvajanje ovog dokumenta predvidio, također, do 31.12.2020. godine.

Iako je budžet smanjen u odnosu na prethodnu godinu za oko 700 hiljada KM, zbog smanjenih poreznih i drugih prihoda, čime je isključena mogućnost da bude razvojni, rezultati pokazuju da skoro polovina budžeta ide na plate. Budžet je usvojen u iznosu od 9,6 miliona KM, što je u odnosu na prošlogodišnji manje za oko 700 hiljada KM, a vjerovatni uzrok tome su dugovanja i pandemija koja je smanjila prihode lokalnoj samoupravi, a što je vidljivo iz strukture prihoda.

Sa druge strane, rastu i izdaci za kamate na zaduženja koje Grad Goražde ima, te su u odnosu na prošlogodišnje stanje izdataka po pitanju kamata za dugovanje koje Grad ima, isti porasli sa planiranih 35.000 u 2020. godini, na 291.000 u budžetu za 2021. godinu.

Dodatno, zabrinjava nebriga za lokalnim stanovništvom, jer su rezultati monitoringa pokazali da nema ključnih pomaka za unapređenje kvalitete života građana. Identifikacija mjera razmatranih i usvojenih na sjednicama, a koje mogu biti od koristi za građane lokalne zajednice, te unaprijediti kvalitetu života, od ključnog je značaja. Ipak, na održanim zasjedanjima, gotovo da se nisu mogli identifikovati neke od mjera koje su upućivale na to, s obzirom na to da se Vijeće nije u dovoljnoj mjeri bavilo unapređenjem kvalitete života građana u Goraždu. Većina mjera koje su razmatrane na Vijeću su dnevno političke prirode. Jedina Odluka koju možemo smatrati kao pomak i odgovornost Vijeća prema građanima, jeste oslobađanje plaćanja naknade ugostitelja za korištenje javnih površina – ljetnih bašta u 2021. godini.

Ipak, svjetla tačka Gradskog vijeća je dinamika rada. Vijeće je održalo 9 sjednica (1 konstituirajuću, 4 redovne, 3 vanredne i 1 tematsku), što je u skladu sa dinamikom održavanja istih u skladu sa Poslovnikom, koji propisuje održavanje sjednica najmanje jednom mjesečno.

Centri civilnih inicijativa su uputili institucijama gradske vlasti Grada Goražda preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu: uspostavljanje kontinuiteta i dobre prakse planiranja i usvajanja Programa rada na vrijeme i u skladu sa rokovima, zatim planiranje budžeta na vrijeme, u skladu sa propisima, te njegovo usvajanje prije godine na koju se odnosi. Krajnje je istaknuto da je potrebno obratiti pažnju na potrebe lokalnog stanovništva, odnosno mjere koje bi dovele do unapređenja kvalitete života, osim što se Vijeće bavi dnevno političkim pitanjima, Prema rezultatima monitoringa, niti jedna mjera, strategija ili akcioni plan, nisu razmatrani na sjednicama Vijeća, što bi potencijalno dovelo do unapređenja kvalitete života u ovoj zajednici i zato je potrebno da Vijeće razmatra najvažnije mjere na svojim sjednicama, te obrati pažnju na svakodnevne potrebe i donosi dugoročna kvalitetna rješenja.

Kompletan izvještaj monitoringa rada Gradskog vijeća Grada Goražda možete pronaći na linku.

Pin It