Premijer i ministri Vlade KS odgovorili na 200 pitanja građana (part 7)

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom

Prošle sedmice je premijer Vlade KS Edin Forto, uživo odgovarao na pitanja građana i građanki Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Pristiglo nam je preko 230 pitanja za premijera Vlade Kantona Sarajeva, te je na sva neodgovorena pitanja premijer Vlade KS zajedno sa ministricama i ministrima pisanim putem odgovorio

Nakon premijera Vlade KS, u utorak 04. maja će ministar zdravstva u Vladi KS, Haris Vranić,  na Forumu odgovornosti odgovarati uživo na pitanja građana i građanki. Svoja pitanja, građani i građanke mogu postaviti i ranije putem inboksa Facebook stranice Lookalno.ba ili maila lookalno.ba@gmail.com, te u toku trajanja događaja na linku za prenos uživo u komentarima na Facebook stranici ili YouTube kanalu Lookalno.ba.

Dok čekamo novi Forum odgovornosti, u nastavku Vam donosimo odgovore Envera Hadžiahmetovića, ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na pitanja građana:

Kako planirate riješiti problem neplanske gradnje?

Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/17 i 1/18) propisani su, između ostalog, principi planskog uređenja, osnove prostornog planiranja, odobravanje građenja, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo. Tako je odredbama člana 47. Zakona propisano da se lokacijska informacija, kao i urbanistička saglasnost donosi u skladu sa  detaljnim planskim dokumentom (regulacioni plan, urbanistički projekat ili zonong plan).

Dakle, Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo propisuje građenje na osnovu planskog dokumenta. Napominjemo da je pitanje bespravne izgradnje u smislu zakona, u cijelosti u nadležnosti općinskih urbanističko-građevinskih službi.

Šta je sa podsticajem za plin, i kada planirate završiti ulicu Adema Buće?

Budžetom Kantona Sarajevo osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za subvencioniranje gasnih priključaka. Planirano je da u narednom periodu Ministarstvo i KJKP ”Sarajevogas” potpišu Aneks Sporazuma, kako bi se mogao raspisati Javni poziv za subvencioniranje gasnih priključaka za 2021. godinu, kao što je to bila praksa prethodnih godina.

Da li je Kanton Sarajevo zaista dao saglasnost da Općina Centar ponudi Centralnoj banci prostor za njihovu zgradu na alternativnoj lokaciji u ulici Halida Kajtaza kako bi bila ispoštovana volja građana o očuvanju Hastahana Parka?

Izgradnja predmetne građevine nije u nadležnosti ovog Ministarstva, a samim tim nemamo nikakvu informaciju o realizaciji iste.

Sektor prostornog uređenja nije vodio bilo kakve aktivnosti vezane za davanje navedene saglasnosti (ukoliko ista postoji).

Kad će početi izgradnja zgrade u ulici Grbavička 62-68? Čekamo punih 15 godina, navodno je sve završeno. Molim konkretan odgovor, kad se stanari mogu nadati?

Postupak odobravanja izgradnje vodi Općina Novo Sarajevo po prethodno pribavljenoj saglasnosti ovog Ministarstva broj: 05-23-5809/17 od 22.06.2017.godine .

Šta je sa Kotromanića ulicom? Od Olimpijade ruše i nikad da sruše sramotu u centru grada.

Uklanjanja građevina je u nadležnosti općinskih organa, o čemu potpunu informaciju može dati Općina Centar Sarajevo. Napominjemo da su pojedini objekti u ulici Kotromanića uklonjeni, a da su pojedini proglašeni nacionalnim spomenikom, te se na njih primjenjuju mjere zaštite utvrđene zakonom.

Da li je istina da će se na mjestu Grasa praviti neboderi?

Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo općine donose detaljnu plansku dokumentaciju (regulacione planove i urbanističke projekte). S tim u vezi općina zaprima inicijative i pokreće izmjene i dopune planskih dokumenata, o čemu konkretnu informaciju može dati Općina Novi Grad Sarajevo, na čijoj teritoriji se nalazi lokacija GRAS-a, kao i Ministarstvo saobraćaja kao resorno ministarstvo.

Da li planirate gradu Sarajevo vratiti trgove? Pod trgovima ne mislim samo na trgove u centru nego i na trgove po cijelom gradu, koji su zahvaljujući pasivnosti općina i policije postali saobraćajnice, parkinzi, odlagališta otpada i sl.

Zavod za planiranje i izgradnju Kantona Sarajevo je nadležan za planiranje i izgradnju Kantona Sarajevo.

Zašto je grad tako prljav(potrebna je pojačana aktivnost Eko policije u smislu kažnjavanja)? Kad će se krenuti u realizaciju projekata koje ste obećali? Konkretni projekti i slučajevi: Kada će se početi implementirati projekat “Crna rijeka” i tako trajno riješiti problem količine vode za Sarajevo? Kada namjeravate očistiti rijeku Miljacku?

Problemi u održavanju su rezultat zastarjelih sredstava za rad i manjka komunalnih radnika na održavanju čistoće. Mininistarstvo radi na podizanju kapaciteta preduzeća na način da izdvaja sredstva za nabavku opreme i iznalazi mogućnosti za povećanje broja izvršilaca angažovanih na održavanju čistoće u saradnji sa preduzećima zaduženim za održavanje čistoće. U pogledu održavanja korita rijeke Miljacke ista je u nadležnosti Gradske uprave.

Kada ćete unaprijediti rad u KJKP Rad? Konkretno: Podzemni kontejneri?

Planom upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/15) definisan je krovni strateški cilj u oblasti upravljanja otpadom: „smanjenje količina otpada za finalno zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa koje podrazumijeva stvaranje uslova za selektivno prikupljanje otpada i iskorištavanje svih kategorija otpada za koje postoji tržište“.

U skladu sa Akcionim planom, koji je sastavni dio Plana upravljanja otpadom, pripremljeni su Elaborati o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka. Kao preduslov za uspostavu kvalitetne infrastrukture za selektiranje otpada, kao trajnog i sistemskog rješenja za uspostavu sistema odvojenog prikupljanja otpada u svim općinama Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo donijela je 01.08.2019.godine Odluku broj: 02-05-29735-5/19 o davanju saglasnosti na Elaborate o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom.

Projektom izrade elaborata izvršen je proračun broja i vrsta infrastrukture, lokacije i pozicioniranje, prioriteti izgradnje u narednom periodu i potrebna finansijska sredstva za svaku općinu posebno. Buduću infrastrukturu za izdvajanje otpada činit će zeleni otoci, reciklažna dvorišta, te kante i kontejneri za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Zeleni otoci mogu biti sa nadzemnim ili podzemnim posudama za selektivno prikupljanje otpada, a što će ovisiti o raspoloživosti prostora.

Ugradnjom podzemnih posuda za prikupljanje otpada dobiva se više slobodnog prostora na gradskim ulicama, izbjegnuto je rasipanje otpada, širenje neugodnih mirisa i pomicanje i pretrpavanje posuda. U ovom slučaju posude za odvojeno prikupljanje ili miješani komunalni otpad su djelomično ili potpuno ukopane u zemlju. Poseban mehanizam na poklopcu svakog kontejnera onemogućava neovlašten pristup otpadu i devastiranje posuda, dok je s druge strane estetski ugodan i prilagodljiv okolišu. Veliki problem pri izgradnji bilo kojeg tipa podzemnih zelenih otoka mogu predstavljati podzemne instalacije, a u tom slučaju predlaže se izgradnja nadzemnih zelenih otoka.

Prema konceptu općinskih elaborata, tehničkim smjernicama za razvoj infrastrukture za otpad i projektima koji će se razviti kroz implementaciju ove mjere, opredjeljenje Kantona Sarajevo na uspostaviti sistema odvojenog prikupljanja otpada koji se može reciklirati definisano je Kantonalnim planom zaštite okoliša (KEAP) za period 2017-2022.godina (,,Službene novine Kantona Sarajevo” broj 47/17).

Kada bi mogli očekivati da se riješe nesuglasice između KJPK Rad i Park.d.o.o. u pogledu nadležnosti oko čišćenja parkova? Može li se postaviti više kanti za smeće u gradu?

Ministarstvo smatra da su jasno definisane površine koje održavaju KJKP “Rad” i KJKP “Park”. KJKP “Rad” održava čistoću na javnoprometnim površinama i prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i ostalog otpada, a KJKP “Park” obavlja poslove održavanja javnih zelenih površina i čistoću arhitektonsko-građevinskih elemenata (staze, stepeništa i platoi) koji su sastavni dio održavanih javnih zelenih površina. Održavane površine su definisane Programima i Operativnim planovima preduzeća koji se donose na godišnjem nivou.

Kako planirate postaviti za direktora KJKP „Tržnice Pijace Sarajevo” nekoga ko ima završen fakultet sigurnosti?

Ovo pitanje nije u nadležnosti Ministarstva.

Provjerava li se rad javnih preduzeća? Kako Kanton Sarajevo vrši kontrolu rada javnh preduzeća u njegovoj nadležnosti?

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima kojim su određene komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo, ovo Ministarstvo provodi nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona. Također, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći i Odluke o cijenama iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje službenici ovoga ministarstva u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta vrše operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje. Također, kroz izvještaje o radu i poslovanju preduzeća Vlada i Skupština Kantona Sarajevo vrše indirektno provjeru rada preduzeća.

Kako mislite smijeniti SDA direktore koji kradu kantonalne firme npr Hamdija Efendić?

Ovo pitanje nije u nadležnosti Ministarstva.

Kada će se Igman i Bjelašnica proglasiti nacionalnim parkovima i tako spasiti izvorišta vode za Sarajevo + flora i fauna koja se devastira već godinama?

Članom 144. stav (1) federalnog Zakona o zaštiti prirode (”Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13) (u daljem tekstu: Zakon) propisano je, da zaštićene prirodne vrijednosti kategorije II-Nacionalni park zakonom proglašava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na utvrđivanju budućeg obuhvata zaštićenog područja Bjelašnica-Visočica-Treskavica-Kanjon Rakitnice trebale su biti realizovane kroz Projekat ”Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini”, čiji je implementator bio Program Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP). Projekat je započeo 2017. godine, a trebao je završiti krajem 2020. godine. Projekat je bio usmjeren na prevazilaženje osnovnih problema koji su identifikovani u strateškim dokumentima i politikama za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, (nedovoljno razvijena mreža zaštićenih područja, manjak monitoringa biološke raznolikosti i slab finansijski okvir za zaštitu prirode). Izvršni partneri i osnovni korisnici Projekta su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Treba istaći da je projektom (kojem je ovo Ministarstvo dalo podršku) prvobitno bilo planirano da se zaštita uspostavi na dijelu masiva koji pripada Kantonu Sarajevo, tj. za područje Bjelašnica-Igman-Treskavica-Kanjon rijeke Rakitnice. Naime, prema važećem Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. – 2023. godina (”Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/06, 4/11 i 22/17), Projektno područje sastoji se od dvije odvojene prirodne cjeline, koje su stavljene u različitu nadležnost i to jedna u kantonalnu, a druga u federalnu nadležnost. Radi se o Prirodnoj cjelini Bjelašnica, Rakitnica, Visočica i Treskavica od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (površine 14.180 ha, koja zauzima područja općina Hadžići i Trnovo, a prostire se južnim obroncima Bjelašnice, te prostorima Rakitnice, Visočice i Treskavice), te Prirodnoj cjelini Bjelašnica i Igman od značaja za Kanton Sarajevo (površine 19.233 ha, koja zauzima područja općina Hadžići, Trnovo i Ilidža i obuhvata sjeverni dio Bjelašnice s Igmanom do granica Urbanog područja i zaštićenog područja Vrela Bosne). Pitanje koje se od početka nametnulo jest koje područje treba biti predmet valorizacije i pripreme stručne podloge za proglašenje zaštite.

U tom kontekstu, Ministarstvo je zastupalo stav da se valorizacija prostora izvrši u granicama obuhvata koje su definisane važećim Prostornim planom Kantona Sarajevo za Prirodnu cjelinu Bjelašnica i Igman od značaja za Kanton Sarajevo, a da područje od interesa za Federaciju BiH treba iskomunicirati sa resornim federalnim ministarstvima. Prethodno navedeno je zbog dilema li će se koristiti obuhvat iz važećeg Prostornog plana Bosne i Hercegovine za period od 1981. do 2000. godine (prema kojem je za predmetni prostor utvrđena kategorija ”Nacionalni park”), ili će se tretirati obuhvat koji je u Prostornom planu Kantona Sarajevo utvrđen kao područje od značaja za Federaciju. Pri tome treba uzeti u obzir odredbe člana 145. stav (2) Zakona o zaštiti prirode, kojim je propisano, da će se granice zaštićenog područja utvrditi u skladu sa relevantnim dokumentima prostornog uređenja, prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Bitno je napomenuti, da Kanton Sarajevo odnosno ovo Ministarstvo od juna 2018. godine nije više bilo pozivano na dodatne konsultativne sastanke koji su u međuvremenu održani sa lokalnom samoupravom u funkciji definisanja granica obuhvata. Jedino smo informisani, da je područje Igmana izostavljeno iz dalje valorizacije, a da se Općina Konjic priključila projektu s molbom, da se u obuhvat uključi Visočica i kanjon rijeke Rakitnice koje se nalaze na teritoriji ove općine, što je i prihvaćeno. Takođe smo obaviješteni, da su obavljena primarna terenska istraživanja biodiverziteta (flora i fauna) što prema Zakonu o zaštiti prirode nije moglo biti dovoljno da se predmetnom prirodnom području dodijeli kategorija III-Park prirode. Pored ovih, bilo je važno obraditi i druge karakteristike prostora posebno fizički diverzitet (geologiju, hidrologiju i morfologiju područja), kao i kulturno – historijsko naslijeđe, a ove tematske oblasti bi bile već dijelom prijedloga sadržaja Stručnog obrazloženja za predmetno područje. Upravo nova i detaljnija terenska istraživanja svih vrijednosti predmetnog obuhvata koje ulaze u valorizaciju i koja su trebala biti detaljno obrađena u okviru Projekta, trebala su prema IUCN kategorizaciji i Zakonu da pokažu o kojoj se tačno kategoriji zaštite radi.

Inače, članom 144. stav (3) Zakona propisano je, da se zaštićene prirodne vrijednosti kategorije III, IV, V i VI, a koje se nalaze na području dva ili više kantona, proglašavaju zakonom koji donosi Parlament Federacije uz saglasnost zakonodavnih tijela kantona.

Imajući u vidu činjenicu da su granice obuhvata teritorije općina Trnovo i Hadžići prema Prostornom planu Kantona Sarajevo reducirane za Igman, Ilidžu i dijelove Trnova, nejasno je na bazi čega su onda iste uopće utvrđene, ako se zna da nisu pratile važeću prostorno – plansku dokumentaciju na nivou Kantona, a što implicira da u tom trenutku nije urađena ni valorizacija čitavog prostora Prirodne cjeline Bjelašnica i Igman niti su utvrđene sve vrijednosti ili komponente prirode koje se predlažu za zaštitu.

Od početka realizacije Projekta insistirali smo na kvalitetnoj stručnoj elaboraciji prirodnih vrijednosti, te ostvarivanju kontakata sa svim korisnicima u prostoru, s ciljem objašnjenja razloga za zaštitu i koristi od ekosistemskih usluga koje se mogu ostvarivati u zaštićenim prirodnim područjima. Ovo Ministarstvo je dakle bilo djelimično upućeno u predmetni Projekat, pri čemu smo imali ozbiljne prigovore na provedeni postupak koji je Zakonom o zaštiti prirode jasno propisan, te smo nezadovoljni činjenicom da je izvan razmatranja ostala prirodna cjelina od značaja za Kanton Sarajevo, čime je bez objašnjenja podijeljen integralni prirodni prostor.

Kakav je Vaš stav po pitanju Trga oslobođenja – Alija Izetbegović i najavljenu izgradnju podzemne garaže i sječu parka? Nama treba PJEŠAČKA ZONA, a ne podzemna garaža koja bi trajno narušila i zagušila srce Sarajeva.

Stav Ministarstva je da se prilikom izrade detaljnih planskih dokumenata (urbanistički projekat) mora poštivati planski dokument višeg reda. U konkretnom slučaju plan višeg reda je projetni Program centralnog gradskog jezgra za izradu urbanističkih projekata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/20), prema kojem nije planirana izgradnja podzemne garaže, niti sječa stabala.

Kada će se popraviti gradska rasvjeta, kako na ulicama (glavnim i sporednim, tako i u parkovima)? Sijalice na gradskoj rasvjeti ne smiju biti štedne i slabe.

Proces održavanja javne rasvjete Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Uredbom o održavanju javne rasvjete i Pravilnikom o tehničkim uslovima javne rasvjete i u nadležnosti je Kantona Sarajevo. Sistem javne rasvjete Kantona Sarajevo održava se u kontinuitetu po nastanku kvara na sistemu javne rasvjete, a na osnovu prijava fizičkih i pravnih lica, te redovnih obilazaka sistema javne rasvjete. Vrijeme otklanjanja kvarova projektovano je na 48 sati od trenutka prijema naloga Ministarstva Izvođaču radova, a izuzetno kod većih zahvata do nekoliko dana.

U sistemu javne rasvjete ne koriste se “štedne sijalice” jer njihova namjena je u unutarnjim prostorima i tehnički se ne može koristiti u rasvjetnim tijelima sistema javne rasvjete. Jačina svjetlosti koju emitiraju rasvjetna tijela se projektuje na osnovu tehničkih međunarodnih normi za određene klase saobraćajnica i pješačkih zona i parkova i potvrđuje se fotometrijskim proračunima pri projektovanju nove javne rasvjete.

Može li se sufinansirati kupovina obiteljskih nekretnina po uzoru na svjetske zemlje?

Ministarstvo je Budžetom planiralo 4.250.500 KM za stambeni razvoj, s tim da nemamo stavku vezano za sufinasiranje kupovine obiteljskih nekretnina.

Zašto Vlada Kantona Sarajevo ne obezbijedi beskamatne stambene kredite za mlade do 35 godina starosti kako bi mladi mogli obezbijediti krov nad glavom (zašto se ne odvoji iz budžeta početni fond od ca 5mil KM za kreditiranje ca 35 – 40 stanova za mlade). Tih 40 mladih koji budu otplaćivali kredit obezbijedit će svake godine kupovinu nova 4 stana.

Rebalansom budžeta Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo planirat će novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja mladih tako što će rješavanje subvencioniranja mladih u saradnji sa Kantonalnim stambenim fondom Sarajevo voditi kroz izgradnju novih stambenih jedinica za mlade koje će im biti dostupne pod povoljnijim cijenama kvadrata i povoljnijim kreditnim zaduženjima. Stav Ministarstva je da se rješenje stambenog pitanja mladih kao što je bilo dosad ne vodi kroz davanje novčane pomoći već kako smo i naveli kroz izgradnju novih stambenih jedinica za mlade te smo između ostalog i za te namjene u Programu utroška sredstava Ministarstva za poticajnu stanogradnju izdvojili iznos od 4.188.071,00 KM.

Da li možete pokrenuti Zakon koji nije donesen 15 godina. Riječ je o Zakonu o restituciji, odnosno za stanove izuzete iz nacionalizacije. Možete li pokrenuti pitanje Zakona- izuzeće iz nacionalizacije za stanove nad kojima postoji stanarsko pravo. Dijete i ja smo u takvom stanu koji je moj otac 1950. godine dobio od tadašnjeg SUP-a. Poslije se pojavio „vlasnik“, vrlo moćan u ovo vrijeme, i žele da nam oduzmu stan. Molim Vas da pokrenete pitanje ovih stanova, sada ih je veoma mali broj (20, a možda i manje).

Zakon o restituciji nije u nadležnosti Ministarstva već u nadležnosti Države BiH.

 

Na web stranici lookalno.ba čitajte odgovore i ostalih resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo na pitanja građana.

Be continued….

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizuju Forume odgovornosti sa premijerom, ministricama i ministrima Vlade Kantona Sarajevo povodom 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo. Organizovanjem Foruma odgovornosti nastoji se omogućiti dvosmjerna komunikacija između građana i predstavnika i predstavnica u vlasti koja je od izuzetne važnosti u demokratskom društvu. Forumi odgovornosti, nakon prvog održanog foruma sa Premijerom Vlade KS 21.4.2021., biće organizovani svakog utorka u maju, počevši od 4.5.2021.

 

Pin It